Nový produkt SONOS AMP bude do Vánoc 2018

SONOS se takřka po 13-ti letech od před­sta­ve­ní své­ho ZP100, kte­rý se nyní jme­nu­je Con­nect Amp roz­ho­dl o aktu­a­li­za­ci této zóno­vé jed­not­ky - před Váno­ci při­jde model s jed­no­du­chým názvem AMP.

Pří­stroj jak je patr­né i z obráz­ků pro­šel zásad­ním pře­pra­co­vá­ním vzhle­du. Zís­kal na zad­ní stra­ně konek­tor HDMI s pod­po­rou ARC (což je nut­nost) a výstup pro aktiv­ní subwo­o­fer nebu­de mít zamče­nou hor­ní mez na 80 Hz, ale bude v roz­me­zí 50-110 Hz, což je také sluš­né pro kon­fi­gu­ra­ci v libo­vol­né míst­nos­ti a pro libo­vol­né­ho posluchače. 

Je urče­no, že prv­ní dodáv­ky insta­lač­ním fir­mám, což je HIFI­part­ner také, půjdou ješ­tě letos v pro­sin­ci 2018. Potom se s Vámi rád podě­lím o zku­še­nos­ti, jak to hra­je, jaké repro to zvlád­ne a jest­li je to lep­ší než kon­ku­renč­ní pro­duk­ty i po strán­ce zvu­ku. Ješ­tě by to chtě­lo 5-ti a 7-mi kaná­lo­vý zóno­vý přehrávač.. 🙂