Nenápadná instalace s velmi dobrým zvukem: KLIPSCH - Designer on wall

V posled­ní době jsme rea­li­zo­va­li něko­lik domá­cích kin s veli­ce dob­rý­mi plo­chý­mi repro­sou­sta­va­mi znač­ky Klipsch.Konkrétně s mode­lo­vou řadou Designer On Wall - mode­ly RP-640D, RP-240D, RP-140D, ale i psa­iv­ním soun­dba­rem RP-440D SB. Jed­ná se o jen 6cm hlu­bo­ké repro­sou­sta­vy s kero­me­ta­lic­ký­mi stře­do­tó­no­vý­mi měni­či o prů­mě­ru 4" vždy v počtu, jaký udá­vá prv­ní čís­lo v pro­duk­to­vém ozna­če­ní. Tla­ko­vý výš­ko­vý repro­duk­tor v plo­chém Trak­trix zvu­ko­vo­du je samo­zřej­mos­tí. Tyto repro­duk­to­ry je tře­ba vždy dopl­nit o subwo­o­fer (SPL-100, či SPL-120), pou­ze v malých míst­nos­tech vyho­ví model RP-640D podob­ně jako vět­ší regá­lo­vá reprosoustava.

Tyto geni­ál­ní repro­sou­sta­vy s boč­ním bas­sre­flexem lze rov­nou po vyba­le­ní posta­vit na ele­gant­ní sto­jan a to buď na výš­ku, či na šíř­ku (dokon­ce i logo lze oto­čit), pří­pad­ně je lze pově­sit na zeď něbo 640-ky na při­ba­le­ný nástěn­ný držák. Pokud již ve sta­veb­ní pří­pra­vě nechá­te osa­dit na dané pozi­ce hlu­bo­kou zásuv­ko­vou kra­bi­ci s víč­kem, lze repro­duk­tor při­klo­pit na ono mís­to tak, že vede­ní repro­ka­be­lu je napros­to skry­té a insta­la­ce půso­bí čistě.

Hlu­bo­ká zásuv­ko­vá kra­bi­ce je fajn, pro­to­že má pro­stor do nějž se při zavě­šo­vá­ní snad­no repro­ka­bel sám ohne a sta­čí mu tak jen malý otvor ve víč­ku krabice.

V dis­tri­buci si ze mne děla­jí legra­ci, že jsem nej­vět­ším odbě­ra­te­lem těch­to plo­chých repro­sou­stav v ČR. je to oprav­du pro­to, že se s nimi vel­mi dob­ře pra­cu­je, jsou nená­pad­né vzhle­dem, ale mají plno­ba­rev­ný zvuk vhod­ný nejen na akč­ní fil­my, ale doko­na­le zahra­jí i vět­ší hudeb­ní těle­so žán­ru kla­sic­ké hudby.

S repro­sou­sta­va­mi se osvěd­či­la zejmé­na znač­ka Maran­tz, Yama­ha také není špat­ná a Onkyo je pro ty - kte­rým vyho­ví spí­še stro­hý cha­rak­ter zvuku.