Elegantní regálovky za 6.500 Kč ?

Whar­fe­da­le Dia­mond 320

Po pře­čte­ní člán­ku v nedáv­no vyda­ném časo­pi­se Ste­reo a Video, jsme nele­ni­li a novin­ky Dia­mond 320 od ang­lic­ko-hon­g­kon­gské znač­ky Whar­fe­da­le jsme objed­na­li do stu­dia - je oprav­du neu­vě­ři­tel­né, jak nád­her­ně mohou vypa­dat repro­sou­sta­vy v ceně 6.500 Kč za pár a jaký mají zvuk. tro­chu jsem se bál, že před nedáv­nem uve­de­né Dia­mon­dy 11.2, kde jsou od pohle­du stej­né měni­če tro­chu tím­to náku­pem upo­za­dí­me, ale nesta­ne se tak. Dia­mond 11.2 (kte­rá se hodí i do men­ších obý­vá­ků jako ty jedi­né tam umís­tě­né repro­sou­sta­vy) má lep­ší podá­ní zejmé­na basů a niž­ších stře­dů, kdež­to Dia­mond 320 kte­ré napros­to vyho­ví v men­ších míst­nos­tech - jako jsou jídel­ny, kuchy­ně, pra­cov­ny a td.). Je to vhod­ný dopl­něk pro něko­ho, kdo již znač­ku Whar­fe­da­le zná a chce něco rozum­né­ho, vel­mi dob­ře vypa­da­jí­cí­ho do dal­ší místnosti. 

Repro­sou­sta­va vychá­zí tva­rem z aktiv­ních repro­sou­stav Dia­mond Acti­ve, ovšem bas­sre­flex je vyve­den dolů ovšem ne do štěr­bi­ny, ale pří­mo dolů mezi tam umís­tě­né nohy repro­bed­nič­či­ny. Zřej­mě je to samička… 🙂 

K tomu čís­lo­vá­ní a ozna­če­ní mode­lu - mám tako­vý pocit, že to je pros­tě nástup­ce Dia­mon­dů 200. Stej­né povrchy, stej­ná ceno­vá hla­di­na a jinak vlast­ně s Dia­mon­dem nemá nic spo­leč­né­ho - ješ­tě tedy vizu­ál repro­duk­to­rů odpo­ví­dá těm v Dia­mon­dech 11-té generace.

Vlast­ně jsou lev­něj­ší - Dia­mond 220 (na obráz­ku uvnitř) - 8.290 Kč za pár a D320 (na obráz­ku vně) - 6.490 Kč za pár.

Poci­to­vě jsou to repro­sou­sta­vy znač­ky Whar­fe­da­le stej­ně jako Dia­mon­dy 11, ale za polo­vič­ní cenu opro­ti 11.2 (13.230 Kč za pár) mají i méně plný a pro­kres­le­ný zvuk.

Dej­te 11.2 do obý­vá­ku a D320 do dět­ské­ho poko­je, ať ty tee­nage­ry vycho­vá­te ve vku­su, když už ne hudeb­ním, tak aspoň vzhle­du reprosoustav.