Pokud jde o design v první řadě a o zvuk až na prvním místě: Podspeakers The Drop v závěsu ze stropu

Dnes bych Vám rád před­sta­vil pro­dukt, kte­rý sice vyža­du­je včas­nou sta­veb­ní pří­pra­vu, ale za tu se odmě­ní netra­dič­ním vzhle­dem, zají­ma­vým zvu­kem a nepří­liš vyso­ký­mi nákla­dy za insta­la­ci. Oblí­be­né "kap­ky" (model The Drop MkIII) dán­ské znač­ky Pod­spe­a­kers totiž lze nejen posta­vit na poli­ci, či na ele­gant­ním držá­ku pově­sit na zeď ved­le TV, ale také je lze zavě­sit na oce­lo­vých lan­kách ze stropu.

A teď to kouz­lo: Ta oce­lo­vá lan­ka jsou dvě, jed­no vede sig­nál (+) a dru­hé sig­nál (-). Pokud tedy dove­de­te ve sta­veb­ní pří­pra­vě repro­ka­be­ly do pří­sluš­né­ho mís­ta do stro­pu, odtud budou potom kap­ky viset a žád­né dal­ší vede­ní sig­ná­lu již k nim nepůjde.Z dané­ho mís­ta lze repro­duk­to­ry spus­tit maxi­mál­ně 2,5 m hlu­bo­ko - jis­tě bychom moh­li poří­dit i del­ší drá­ty - ale ty z výro­by jsou oce­lo­véa mají pev­ně (kvů­li koro­zi) nane­se­nou ten­kou prů­hled­nou izo­la­ci a tako­vé v metrá­ži poří­dí­me těž­ko. Repro­duk­to­ry lze pocho­pi­tel­ně nato­čit kam je potře­ba - je tře­ba to po cca 14-ti dnech od insta­la­ce ješ­tě dorov­nat, neboť oce­lo­vé drá­ty mají něja­kou pruž­nost a tedy paměť.

Mís­to výstu­pu repro­ka­be­lu ze stro­pu pře­krý­vá kula­tá ple­cho­vá deska o prů­mě­ru 12,5 cm.

Viz zde odka­zo­va­ný popis pro­duk­tu:https://​www​.pod​spe​a​kers​.com/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​8​/​0​2​/​C​e​i​l​i​n​g​_​M​o​u​n​t​_​T​h​e​D​r​o​p​_​d​a​t​a​s​h​e​e​t​.​pdf

Subwo­o­fer dopo­ru­ču­ji kupří­kla­du vál­co­vý (hra­je lépe do pro­sto­ru) od znač­ky SVS, neboť ten od Pod­spe­a­kers je spí­še dunít­ko, než subwoofer.. 🙂

Neboj­te se za námi zasta­vit ve stu­diu již v době, stav­by Vaše­ho domu, či bytu - pro­vá­dě­cí fir­mě umí­me pora­dit a nabíd­nout sou­čin­nost. Vše tak spo­leč­ně při­pra­ví­me pro co mož­ná nej­lep­ší výsled­ný dojem, zvuk i designo­vou čistotu.