Poslední svého druhu - XAVIAN XN Carisma

Stá­le máme k dis­po­zi­ci jeden pár Xavi­a­nů XN Carisma v pro­ve­de­ní tře­šeň. Jed­ná se o posled­ní pár, kte­rý zatím nebyl pro­dán žád­né­mu zákaz­ní­ko­vi. XN Carisma je dvou a půl pásmo­vá repro­sou­sta­va s akus­tic­ky oddě­le­ným baso­vým repro­duk­to­rem od středo­ba­su s výš­ko­vým repro­duk­to­rem. Je to vlast­ně vět­ší regá­lov­ka s pod­sta­ve­ným subwo­o­fe­rem, kte­rý je neda­le­ko pod­la­hy. Toto umís­tě­ní není samoúčelné.

Basy jsou poma­lej­ší než výš­ky a zaklo­ně­ní repro­sou­sta­vy umož­ňu­je, aby zvu­ky ze všech repro­duk­to­rů dora­zi­ly k uchu poslu­cha­čo­vu vzdá­le­né­mu 2,5 - 3,7m ve stej­nou chvíli.

Původ­ní cena 72.000 Kč naše výpro­dejo­vá cena 47.000 Kč - při rych­lém jed­ná­ní sle­va - cena potom 45.000. Kč.

Dopo­ru­če­ný zesi­lo­vač znač­ky Maran­tz, či ADVANCE Acous­tic, pří­pad­ně ADVANCE Paris. Repro potře­bu­jí přes­nost a pro­kres­le­ný zvuk.