AQ Wega 53 Mk III

Vez­mě­me to od podlahy

Slou­pová repro­sou­sta­va do 15.000 Kč

V polo­vi­ně červ­na (2019) jsem se roz­ho­dl dále pod­po­řit čes­kou (morav­skou) fir­mu vyrá­bě­jí­cí repro­sou­sta­vy (a skří­ně gra­mo­fo­nů pro Pro-ject, jakož­to i jejich Gra­mo kon­so­le). Vznik­lo to tak, že při­šel pán a chtěl ste­reo sesta­vu do 30.000 Kč, což je obec­ně tako­vý náš mini­mál­ní základ pod nějž to moc smy­sl nemá - nu a já zjis­til, že ve slou­pových repro­sou­sta­vách mu za tuto cenu nemám co nabíd­nout. Nu a poně­vadž máme od AQč­ka již Pon­to­sy 6 a 9, bylo vhod­né poří­dit i model Wega 53 MkIII.

Mož­ná jste to ode mne již sly­še­li. AQ jsem nemu­sel dokud pou­ží­va­li repro TVM nebo co do toho ten­krát dáva­li. Od té doby co pou­ží­va­jí mimo­ji­né Scan-Spe­a­ky - jim to hra­je veli­ce dobře.

Navíc mají dle mého sou­du nej­mo­der­něj­ší továr­nu na výro­bu repro­sou­stav ve střed­ní Evro­pě. 4-osou plně robo­tic­kou truh­lár­nu a náře­zo­vé cen­t­rum; lanov­ku skrz jed­not­li­vé sek­ce a zapé­ka­cí boxy v lakov­ně, aby se dalo lako­vat najed­nou něko­lik párů repro­sou­stav jed­nou bar­vou. No moc pěk­né to tam mají. Repro­sou­sta­vy jsou kabe­lo­vá­ny Audi­oQues­tem a bez desek ploš­ných spo­jů páje­né výhyb­ky z bodu do bodu.

Hned po vyba­le­ní z kra­bi­ce mne zau­ja­lo u Weg 53 Mk III jejich zpra­co­vá­ní, kte­ré je oprav­du na nej­vyš­ší úrov­ni a za 15.000 Kč máte slou­pov­ku s pra­vou dýhou. A po zapo­je­ní ješ­tě během prv­ních minut mne zau­jal vel­mi pří­jem­ný a vyvá­že­ný zvu­ko­vý cha­rak­ter. Ten se po roze­hrá­ní jis­tě zlep­ší, zatím mají repro tak asi 16 hodin, ale již nyní jsou vel­mi dobré.

Prav­dou je, že v Audi­o­Be­s­tu - fili­ál­ce AQ v Pra­ze je jis­tě mají k posle­chu také, ale pus­tí Vám je tak maxi­mál­ně s Arca­mem - u mne máte ješ­tě mož­nost Onkya, či Maran­t­zu, kte­rý jim veli­ce sedí. O ADVANCE Paris nemluvě..

Repro­sou­sta­vy AQ Wega 53 Mk III jsou vyba­ve­ny před­ním bas­sre­flexem (mohou stát i cca 15-2 0 cm od stě­ny) a svou veli­kos­tí se dle mého názo­ru a zku­še­nos­tí hodí pro poslech v běž­ných míst­nos­tech o pod­la­ho­vé plo­še od 20-ti do 35 m².