Castle Avon 1 + Marantz HD-AMP1

STYLOVKA

Repro­sou­sta­vy výrob­ce Cast­le Acous­tic, mode­lo­vé řady Avon, model nejmen­ší - 1 jsem vybral v exklusiv­ním pro­ve­de­ní Maha­gon, kte­rý se k Maran­t­zu HD-AMP1 hodí veli­ce a to nejen po strán­ce vzhle­du (ač se mi zatím nepo­da­ři­lo při­jít na to, jaké přes­ně dře­vo ten plast na bocích u řady HD má být - tato kom­bi­na­ce je cel­kem vkusná.

HD-AMP1 má zdvo­je­né hodi­ny pro co nej­přes­něj­ší časo­vá­ní - jit­ter. Umí z USB pře­hrát veš­ke­ré HD for­má­ty Audia (FLAC, DSD, …) A já ješ­tě vyu­ží­vám konek­tor USB-B - za pří­stro­jem je při­po­jen tou­to ces­tou Soli­dRun Cubox i4 Pro s dis­tri­bucí Volu­mio 2, kte­rá tady je opro­ti Rapsber­ry nor­mál­ně sta­bil­ní a celek použitelný.

Přijď­te si na tom poslech­nout něja­kou kla­si­ku - na fla­shce mám ukáz­ky z dis­tri­buce vyda­va­tel­ství Arco­Di­va, jejichž nosi­če mám k pro­de­ji (250 Kč za CD).

Cena?

Cast­le Avon 1 - 38.590 Kč za pár

Maran­tz HD-AMP1 - 26.000 Kč, (HD-CD1 - 16.000 Kč)