Yamaha - přestalo Vám hrát internetové rádio?

Vlast­ní­te něja­ký z těch­to mode­lů znač­ky Yamaha?

CD-N301, CD-N500, CRX-N560, CX-A5000, HTR-4065, HTR-4066, HTR-4067, HTR-5066, HTR-5067, HTR6064, HTR-6065, HTR-6067, HTR-7065, HTR-8063, HTR-9063, MCX-A300, MCX-P200, MCX-RC100, NPS2000, R-N301, R-N500, RX-A1000, RX-A1010, RX-A1020, RX-A1030, RX-A1040, RX-A2000, RX-A2010, RXA2020, RX-A2030, RX-A2040, RX-A3000, RX-A3010, RX-A3020, RX-A3030, RX-A3040, RX-A710, RX-A720, RX-A730, RX-A740, RX-A810, RX-A820, RX-A830, RX-A840, RX-S600, RX-S600D, RX-V1067, RX-V1071, RXV1073, RX-V1075, RX-V1077, RX-V2065, RX-V2067, RX-V2071, RX-V2073, RX-V2075, RX-V2077, RXV3067, RX-V3071, RX-V3073, RX-V3075, RX-V3077, RX-V3900, RX-V473, RX-V475, RX-V477, RX-V500D, RX-V573, RX-V575, RX-V577, RX-V671, RX-V673, RX-V675, RX-V677, RX-V771, RX-V773, RX-V775, RXV777, RX-V867, RX-V871, RX-Z7, TSR-6750, YMC-700 

Je mož­né, že Vám pře­sta­lo hrát inter­ne­to­vé rádio a pře­mýš­lí­te - proč?

Tady je ofi­ci­ál­ní zprá­va dis­tri­buce znač­ky k tomu­to problému.

Pro­blémy s při­po­je­ním inter­ne­to­vé­ho rádia 

V sou­čas­né době došlo k pro­blé­mům s při­po­je­ním u zaří­ze­ní YAMAHA, kte­rá jsou kom­pa­ti­bil­ní s posky­to­va­te­lem inter­ne­to­vé­ho rádia vTu­ner. Zde jsou potvr­ze­né detai­ly toho­to porblé­mu: - Sta­ni­ce inter­ne­to­vé­ho rádia pře­hrá­va­né pro­střed­nic­tvím vTu­ne­ru mají pro­blémy s pře­hrá­vá­ním inter­ne­to­vých sta­nic z menu.

Toto se netý­ká pře­hrá­vá­ní při­da­ných rádií a rádií v knihovně. 

Zákaz­ník může na zaří­ze­ních YAMAHA vidět násle­du­jí­cí sdělení: 

See yra​dio​.vtu​ner​.com for more info about vTuner's full access“ 

toto vede k infor­ma­ci, kte­rá zní: 

"to be able to rece­i­ve full access to vTuner's ser­vi­ce, we [vTu­ner] would like to ask you for a small con­tri­bu­ti­on of $3 a year. All con­tri­bu­ti­ons will be used sole­ly to sup­port the vTu­ner service." 

Tato zprá­va je doru­če­na pří­mo služ­bou vTu­ner, tedy niko­li YAMAHOU. A rov­něž YAMAHA nebu­de při­spí­vat tou­to část­kou, kte­rá je nabí­ze­na posky­to­va­te­lem služby.

https://​yra​dio​.vtu​ner​.com/​s​e​t​u​p​a​p​p​/​y​a​m​a​h​a​/​a​s​p​/​A​u​t​h​L​o​g​i​n​/​D​e​t​e​c​t​D​e​v​i​c​e​.​a​s​p​?​n​o​r​e​g​=​y​&​l​n​g​y​=​eng

YAMAHA pod­po­ru­je mno­ho stre­a­mo­va­cích slu­žeb, kte­ré se mohou v čase měnit, nebo zaniknout. 

YAMAHA není zod­po­věd­ná za tyto služ­by posky­to­va­né tře­tí­mi stra­na­mi a rov­něž nemů­že ovliv­nit jejich obchod­ní model. Inter­ne­to­vé rádia, stej­ně jako dal­ší stre­a­mo­va­cí služ­by jsou vždy závis­lé na posky­to­va­te­li, kte­rý zajišto­val jejich funkčnost.