Velký poslechový test sluchátek

Občas se mne někdo zeptá na slu­chát­ka a kdo sem cho­dí vzpo­me­ne si, že na před­cho­zím e-sho­pu byl i můj vlast­ní test slu­chá­tek z roku 2018. Našel jsem ho tedy a zde ho zno­vu uvá­dím. Věnu­je se vel­kým slu­chát­kům přes uši. U BT ver­zí jsem je zkou­šel přes kabel.

21.08.2018 - Pra­ha
tes­to­va­cí jedi­nec zdra­vě rost­lý muž s nor­mál­ní­ma uši­ma uměr­ný­ma postavě

tes­to­va­cí sklad­ba ARCO Diva UP 0169-2 131 - Nové var­ha­ny chrá­mu s. Pet­ra a Pav­la - Měl­ník - 24.a 25.10.2014 - J.S.Bach - Toc­ca­ta und Fuge d-moll (BWV565)¨290 Kč u nás ve studiu 

srov­ná­va­cí sklad­ba Sain SCD2146 - Gore­u­on Canu Gwerin Newy­dd - Y Gog Lwyd­las - Sian James 


Beyer­dy­na­mic (Basys​.cz)

Beyer­dy­na­mic Cus­tom One Pro Plus - bílá

Beyer­dy­na­mic Cus­tom One Pro Plus - polootevřená/uzavřená - Veli­ce zají­ma­vá slu­chát­ka, kte­rá za tu cenu před­sko­čí před zají­ma­vé dal­ší znač­ky a to zejmé­na v hloub­ce a podá­ní pro­sto­ru. To je dáno zejmé­na tím, že nená­sil­ně sedí na uších a nede­for­mu­jí ušní bolt­ce. Mají vel­ké mem­brá­ny a tak mohou hrát hez­ky od pod­la­hy i pedál varhan.

Beyer­dy­na­mic Aven­to Wire­less

Beyer­dy­na­mic Aven­to Wire­less - Zají­ma­vé nechat si změ­řit sluch a potom toho vyu­žít k posle­chu. Ško­da, že z toho nevy­le­ze něja­ký graf, dal bych si ho na nástěn­ku. Ovlá­dá­ní ges­ty je pří­jem­né, ale chce to si na sebe vzá­jem­ně tro­chu zvyk­nout. Tla­čít­ka jsou tlačítka..

Beyer­dy­na­mic Ami­ron Home

Beyer­dy­na­mic Ami­ron Home - budou jis­tě zají­ma­vým pro­duk­tem, kte­rý u nás bude k posle­chu, ovšem v bez­drá­to­vé vari­an­tě. Zvuk nabí­rá na obje­mu a detail­nos­ti. Je zvlášt­ní kolik toho pro­ti "Cus­tom One" přibylo.

Beyer­dy­na­mic T1 2. generace

T1 2G - výbor­ný pro­stor a hloub­ka, mění­če smě­řu­jí do zvu­ko­vo­dů jako­by zepře­du - má to vyvo­lat vět­ší pro­stor - nepři­šlo mi..

Final Audio (AQ​.cz)

Final Sono­rous II - 8.390 Kč 

Final Sono­rous III - 10.590 Kč

Final SONOROUS II

Při­šlo mi, že model II je posa­zen výše co se poslou­cha­né­ho pásma týče a model III je pro smě­nu níže - má více basů, ale ztra­til tro­chu jis­kr­nost výšek u mode­lu II. Zpra­co­vá­ním jsou slu­chát­ka jed­no­du­chých tva­rů a poho­dl­né pozi­ce na uších, ale jde spí­še o prů­měr mezi ostat­ní­mi znač­ka­mi. Nic co by zaujalo.

Audi­oquest (AQ​.cz)

Audi­oQuest NightOwl

Nigh­tOwl Car­bon - uza­vře­ná - sko­ro až řeza­vé zvu­ky vyso­kých píš­ťal, veli­ce poho­dl­né nasa­ze­ní, zají­ma­vě řeše­ný hla­vo­vý most.

Audi­oQuest NightHawk

Nigh­tHa­wk Car­bon - polo­o­tevře­ná - uza­vřen­ky mají plno­tuč­ný zvuk spod­ních píš­ťal, ote­vřen­ky jsou dyna­mič­těj­ší na stře­dech a výškách.


Ergo (Highend​.cz)

ERGO Two

Model Two - 6.990 Kč - tvůr­ce musel mít "za uši­ma" - zají­ma­vý model na domá­cí poslech, vůbec nede­for­mu­jí bolt­ce - nese­dí na uších, ale za uši­ma. Jsou vlast­ně těs­ně od uší v pro­sto­ru, a umož­ňu­jí tak zachy­tit zvuk pra­vé­ho slu­chát­ka i levým uchem a nao­pak napros­to při­ro­ze­ně. Bohu­žel dyna­myc­ké mode­ly nema­jí hloub­ku var­han a ani detai­ly výšek nejsou nic zázrač­né­ho oro­ti kon­ku­ren­ci. V čem na ně kon­ku­ren­ce nemá (kro­mě Klipsche HP-3) je podá­ní pro­sto­ru a vzduch v nahrávce.

ERGO A.M.T.

Model A.M.T. (Air Moti­on Trans­for­mer) s adap­té­rem pro při­po­je­ní na repro­duk­to­ro­vý výstup zesi­lo­va­če (30.980 Kč). Ty mají nád­her­ný spo­dek i výš­ky a pro­stor je také BOŽÍ, jen to není na cesty.


Klipsch (cpt​pra​ha​.cz)

Klipsch heri­tage HP-3 - Walnut

Heri­tage HP-3 (zkou­še­no bez před­ze­si­lo­va­če heri­tage) - cena slu­chá­tek 34.990 Kč - napros­to skbost­ná slu­chát­ka v napros­to kaž­dém detai­lu. Z těch­to jsem napros­to nad­šen. Cena by mohl být niž­ší, potom by jich asi člo­věk potká­val i na uli­ci hodně.

Klipsch refe­ren­ce Over-Ear BT - bílá

Refern­ce Over-Ear BT - zkou­še­no ve vypnu­tém sta­vu přes kabel (7.790 Kč) - poho­dl­ná slu­chát­ka pro kaž­do­den­ní pro­voz s veli­ce pří­jem­ným zvu­kem na to, že to je i model, kte­rý umí Blu­e­To­o­th - nezkou­šel jsem BT). Sluš­ná por­ce basů a per­fekt­ně roz­li­še­né výš­ky, tak jak to Klipsch umí i u reprosoustav.

Klipsch refe­ren­ce On-Ear BT

Refe­ren­ce On-Ear BT - zkou­še­no ve vypnu­tém sta­vu přes kabel (6.490 Kč) - model "na uši" se mi nepo­da­ři­lo rozum­ně nasa­dit na moji hla­vu, musel bych být opač­né­ho pohla­ví s rozum­ně rostlou hla­vou nebo stu­dent základ­ní-střed­ní ško­ly (dítě). Basů uby­lo, výš­ky a stře­dy zůsta­ly pro­kres­le­né jako u mode­lu Over -Ear.


Mas­ter & Dyna­mics (HIFI​gu​i​de​.cz)

Mas­ter & Dyna­mics - MW60

MH-30 - 8.990 Kč / MH-40 - 10.990 Kč / MW-60 - 14.990 Kč

vez­mu najed­nou - veli­ce luxus­ně vyro­be­ná slu­chát­ka s boha­tý­mi basy a rozum­ný­mi výš­ka­mi. Pro­stor byl také pří­jem­ný. Bohu­žel nepo­da­ři­lo se mi slu­chát­ka rozum­ně nasa­dit na uši - moc úzké náušníky.


Acous­tic Research (HIFI​gu​i​de​.cz)

Acous­tic Research AR-H1

H1 - 17.990 Kč

ote­vře­ná mag­ne­to­pla­nár­ní techo­lo­gie - nád­her­ně pro­ve­de­ná slu­chát­ka s moc hez­kým zvu­kem. Na Klipsch HP-3 nema­jí, ale funí jim na paty za polo­vič­ní cenu.


Meters (voice​-audio​.cz)

Meters OV-1B (Blu­e­to­o­th)

OV-1B - 9.990 Kč

úchyl­ný design s budí­ky na kaž­dé mušli :-), veli­ce pří­jem­ný zvuk, ško­da že nema­jí model i bez měřá­ků. Veli­ce sil­ný stist hla­vo­vé­ho mos­tu. Dob­rá úro­veň zpra­co­vá­ní. Funkč­ní potla­če­ní okol­ní­ho hlu­ku - za mnou jela kli­ma­ti­za­ce, hluk sko­ro jako v leta­dle a - ticho jako v kostele..


Koss (eurostar​-ost​ra​va​.cz)

KOSS UR/40

UR/40 - 1.699 Kč

Zkou­šel jsem po Pra­ze najít pro­dej­ce s draž­ší­mi Kossy, ale nena­šel. V Alze dis­tri­bu­tor neza­pla­til "sto­lek" a tak je mají skla­dem, ale nevy­sta­vu­jí znač­ku na Pro­dej­ně. Audi​go​.cz je má na webu, ale ne na pro­dej­ně. Čili jedi­ný model UR/40 jsem posle­chl v datar­tu v Hos­ti­va­ři, kde mi je ochot­ný per­so­nál vyba­lil a já tak sly­šel úpl­ně nová slu­chát­ka. Jsou veli­ce leh­ká a půso­bí až kře­hce (ješ­tě že je na ně doži­vot­ka). Hrá­ly tak zají­ma­vě, že jim dám ješ­tě šan­ci a něja­ký vět­ší model do stu­dia poří­dím - sám mám doma již dlou­ho Koss TD65 a spokojenost.


V Audi​gu​.cz jsem ješ­tě vyzkou­šel Sen­nhe­i­se­ry a také jed­ny Sony.

Sony 

SONY MDR-7506 (stu­di­ov­ky)

MDR-7506 Pro­fes­si­o­nal - tyhle znám ješ­tě z dob, kdy jsem půso­bil v ČT. Měly je tam zvu­ka­ři repor­táž­ní tech­ni­ky. Tedy na to, že sto­jí 2.990 Kč, jsou neu­vě­ři­tel­ná. Jsou prá­vem ozna­če­ny nápi­sem Pro­fes­si­o­nal a zvu­kař se na ně může sůpo­leh­nout i pokud by snad poslou­chal var­ha­ny. Jen vypa­da­jí tro­chu moc "pro­fi" i s dlou­hým krou­ce­ným kabe­lem to na uli­ci moc nebu­de ono - pozor v MHD, abys­te nastou­pi­li do stej­né­ho vozu jako kabel..

Sen­nhhe­i­ser 

Sen­nhe­i­ser Momen­tum M2

Momen­tum M2 AEG - 5.200 Kč - zají­ma­vá, ovšem malá slu­chát­ka - na uli­ci fajn, na poslech var­han nikoliv

Sen­nhe­i­ser HD-599

HD-599 - 5.200 Kč - tady už i var­ha­ny zně­jí jako var­ha­ny, ale cel­ko­vý dojem je hod­ně u zdi kos­te­la - var­ha­ny tam hra­jí, ale nejste v cen­t­ru dění

Sen­nhe­i­ser HD-660 S

HD-660 S - 12.990 Kč - sko­ro až stu­di­o­vě neut­rál­ní a rov­ná slu­chát­ka - nic nevy­ční­vá, nic nechybí.


Jen na okraj jsem vyzkou­šel i sluchátka… 

Den­ver

Den­ver BTH-205

BTH-205 (AQ​.cz) - 599 Kč

tla­čí, nese­dí na mé hla­vě, ale hra­jí (byly úpl­ně nové a trá­pil jsem je var­ha­na­ma přes kabel) a umí Blu­e­to­o­th - kou­pím je klu­ko­vi (9 let).


Za mne, pokud vybí­rám mode­ly pro poslech u mne ve stu­diu jako doplň­ko­vý sor­ti­ment pro jakost­ní poslech jak domá­cí tak pou­lič­ní (uvi­dím, kdy k náku­pu ale­spoň čás­ti toho­to dru­hu sor­ti­men­tu dojde):

1) Klipsch HP-3

2) Klipsch Over-Ear BT

3) Acous­tic Research H1

4) Sony MDR-7506

5) ERGO A.M.T.

6) Audi­oquest NightOwl

7) Beyer­Dy­na­mic Aven­to Wireless

8) Beyer­dy­na­mic Cus­tom Studio

9) Koss BT/540i - divo­ká karta