Dva z jedné stáje

Koneč­ně jsem dostal na před­vá­dě­ní Whar­fe­da­le EVO 4.2, tedy nej­žá­da­něj­ší repro­sou­sta­vy sou­čas­nos­ti. Zřej­mě po té, co vyhrá­ly anke­tu Pro­dukt Roku 2020 na "www​.hifi​-voice​.com".

Ono ovšem i ta kon­cep­ce: veli­ká tří­pásma, pás­ko­vý výškáč, výbor­ný a osvěd­če­ný střeďák, spod­ní štěr­bi­no­vý bas­sre­flex a cena těs­ně, ale do 20-ti.

Již když jsem je ve čtvr­tek 9.4. zapo­jo­val, říkal jsem si, kde je roze­hra­ji a dal jsem je k setu ADVANCE Paris (slo­že­ný z před­ze­si­lo­va­če PX1 a dvou mono­blo­ků BX2), kde zdro­jem je stre­a­mer WTX-StreamPro.

Hrá­ly non­stop do dnes (14.4.) a pro­to jen jsem dnes při­šel do stu­dia, podro­bil jsem je tes­tu a to tes­tu ne leda­je­a­ké­mu. Mám totiž hned ved­le repro­sou­sta­vy podob­né veli­kos­ti, také 3-pásmo­vé, také s pás­ko­vým výšká­čem. Bas­sre­flex nema­jí, ale zase mají vzad vyza­řu­jí­cí zvu­ko­vod. Ano mám tu Cast­le AVON 2, kte­ré vyrá­bí ve své továr­ně v Hon­g­kon­gu fir­ma IAG (Inter­nati­o­nal Audio Group). A v té továr­ně vzni­ka­jí nejen Whar­fe­da­ly, ale prá­vě i Cas­te­ly (kdo ví, jak před lety znač­ka Cast­le vznik­la, pro toho je tato infor­ma­ce o stej­né továr­ně jis­tě poměr­ně úsměv­ná, ale je to pros­tě tak).

Sou­boj tří­pásmo­vek s pás­ko­vý­mi výšká­či (Whar­fe­da­le EVO 4.2 vs. Cast­le Avon 2)

Posle­chl jsem si vždy se stej­nou hla­si­tos­tí po sobě těs­ně pře­po­jo­va­ný jeden i dru­hý pár na skladbách Dia­na Krall - All For You - I´m an errand girl for rythm (24÷96), Micha­el Jackson - Billy Jean, Gui­do Segers - mas­ters of baroque - A.Vivaldi, Con­cer­to for trum­pet, strings and basso.

Repro EVO 4.2 hra­jí moc hez­ky. mají hut­ný, na svůj objem zají­ma­vě hlu­bo­ký a přes­ný bas, to Avo­ny 2 nema­jí, ale u stře­dů a výšek, kte­ré jsou u EVO 4.2 vel­mi zají­ma­vé je to u Avo­nů 2 tak, jako bys­te z posle­chu odstra­ni­li něja­kou deku. Prav­dou je, že Avo­ny 2 jsou za cca 45.000 Kč, čili nemů­že být divu.

Tu razan­ci a čis­to­tu na výš­kách si vyba­vu­ji u Billy Jean. u EVO 4.2 je to zvuk rum­ba kou­le, u Avo­nů 2 je to jak výdech páry z loko­mo­ti­vy, čis­té, ost­ré a výraz­né. U Avo­nů je mno­hem šir­ší pro­stor a lépe vykres­le­né detai­ly jed­not­li­vých nástro­jů. V nahráv­kách bývá sly­šet i šum, což je činí živěj­ší­mi. U EVO 4.2 je to dob­ré, moc dob­ré, ale není to pros­tě tolik prů­zrač­né. Chtě­lo by se mi napsat, že EVO 4.2 jsou tem­něj­ší a AVO­Ny 2 jsou jemnější.

Kaž­do­pád­ně jsou EVO 4.2 na svou cenu oprav­du zají­ma­vé repro­sou­sta­vy, kte­ré jis­tě obsa­dí prv­ní mís­ta i v jiných anke­tách týka­jí­cí se audio produktů.