SONOS Move - hýbejte se se SONOSem

Hroz­ně mne oslo­vil poměr­ně nový pro­dukt od ame­ric­ké­ho SONO­Su. Jme­nu­je se Move a je to jak název napo­ví­dá repro­duk­tor s nímž může­te hýbat - není pev­ně při­po­jen k zásuv­ce, jak tomu bylo doposud.

Dokon­ce jak je z obráz­ku patr­no, je oprav­du odol­ný hrub­ší­mu zachá­ze­ní - neva­dí mu stří­ka­jí­cí voda, na you­tu­be jsou videa, kde ho hází při tes­tech ze dvou met­rů a podobně.

Na vesta­vě­nou bate­rii umí hrát až 10 hodin a to doma na WiFi (je-li v dosa­hu) a mimo WiFi se umí změ­nit na obvyk­lý BT repro­duk­tor s neob­vykle mohut­ným zvu­kem. Nabí­jí se nor­mál­ně v kru­ho­vé základ­ně, kte­rá umož­ní přes­né nave­de­ní zad­ních kon­tak­tů na pruž­né kon­tak­ty v základně.

Na cestách ho lze nabí­jet pomo­cí kabe­lu s USB-C konek­to­rem z libo­vol­né­ho USB zdro­je - v zad­ní čás­ti je pro toto nabí­je­ní konektor.

Repro­duk­tor lze za poho­dl­né madlo dob­ře "čap­nout" a jít s ním kam­ko­liv.. Dokon­ce je v bale­ní prak­tic­ký lát­ko­vý čer­ný obal s logem SONOS - jedi­né mínus oba­lu je, že se navlé­ká zespo­du a není pama­to­vá­no na to madlo repro­duk­to­ru, čili se časem lát­ka někde jis­tě vytáh­ne od toho pře­ná­še­ní, ale je to zřej­mě spí­še pyt­lík na chví­le, kdy se balí doma na dovolenou…