Marantz nás nechal nahlédnout do klobouku.

Vče­ra mi byl čes­kou dis­tri­bucí pře­dán zají­ma­vý člá­nek, kte­rý si Vám dovo­lu­ji pře­lo­žit (pomohl mi s tím strejda Goo­gle) a předložit..

Nejlepší skladby pro testování stereofonního obrazu, tonální rovnováhy a dynamiky

Pře­mýš­le­li jste někdy, jak zvu­ko­ví inže­ný­ři spo­leč­nos­ti Maran­tz tes­tu­jí a hod­no­tí nový pro­dukt? Exis­tu­jí urči­tá tajem­ství, kte­rá by kou­zel­ník nikdy neod­ha­lil, ale my vám zde nzní nabíy­í­me dvě ukáz­ko­vé sklad­by a meto­do­lo­gii, pod­le kte­ré Maran­tz vyhod­no­cu­je zesi­lo­va­če nebo CD / SACD / síťo­vé přehrávače. 

Exis­tu­jí tři klí­čo­vá kri­té­ria: Ste­reo Obraz, Tonál­ní vyvá­že­ní a Dynamika. 

Ste­re­o­fon­ní Obraz před­sta­vu­je přes­nou loka­li­za­ci nástro­jů v pev­ně dané zvu­ko­vé scé­ně detail­ní­ho zázna­mu. To zna­me­ná umís­tě­ní nástro­jů a voká­lů na šíř­ku, hloub­ku a výš­ku - mezi dvě­ma reprosoustavami.

Tóno­vá rov­no­vá­ha defi­nu­je, jak všech­ny prv­ky v jed­nom hudeb­ním zvu­ku zně­jí spo­leč­ně, jak jsou níz­ké, střed­ní a vyso­ké frek­ven­ce vyvá­že­ny a harmonizovány. 

Dyna­mi­ka se týká zvu­ko­vé vari­a­ce v pís­ni, od nej­niž­ších frek­ven­cí hlu­bo­ké baso­vé kyta­ry nebo vio­lon­cel­la, až po jas­né výš­ky trianglu.

Pou­žij­te níže uve­de­né nahráv­ky a otes­tuj­te svůj vlast­ní HiFi sys­tém pod­le těch­to kritérií.

Pří­klad 1:

Sklad­ba 16: Jack Sparrow ("Pirá­ti z Kari­bi­ku: Truh­la mrt­vé­ho muže")
Z CD: Royal Philhar­mo­nic Orchest­ra - The Gre­a­test Film Clas­sics
Poslou­chej­te na TIDAL

Aby bylo snad­né zís­kat před­sta­vu o výko­nu pro­duk­tu, je ten­to kus doko­na­lým příkladem. 

Začně­te poslou­chat na střed­ní úrov­ni hla­si­tos­ti, pro­to­že úro­veň se bude zvy­šo­vat v prů­bě­hu skladby. 

Sklad­ba začí­ná jen s basy a vio­lon­cellem hra­jí­cím melo­dii (umís­tě­nou vpra­vo rela­tiv­ně dopře­du), poté se při­da­jí hous­le / strun­né nástro­je vypl­ňu­jí­cí zvu­ko­vou scé­nu (upro­střed a vlevo). 

O vte­ři­nu poz­dě­ji se při­dá tuba, při­da­jí se decho­vé nástro­je a trubky. 

Úro­veň se zvy­šu­je a "kett­ledrum" (fakt nejsem muzi­kant, abych toto pře­lo­žil) vytvá­ří prv­ní vzhled. Toto se opa­ku­je něko­li­krát, zatím­co úro­veň se zvy­šu­je kou­sek po kousku.

Tak­že co může­te sou­dit? Nej­pr­ve může­te jas­ně umís­tit růz­né nástro­je? Jak dob­ré je oddě­le­ní basů a vio­lon­cel­la na začát­ku. Je tuba za vio­lon­cellem / basem? Pokud máte jas­nou „vizi“ orchest­ru v prv­ní minu­tě sklad­by je to dob­ré, ale zůsta­ne to i nadá­le pokud se vše zvý­ší dyna­mi­ka i úroveň?

Ona dyna­mi­ka je pro zesi­lo­vač nároč­ná a přes­ně otes­tu­je sta­bi­li­tu pro­duk­tu. Je tře­ba, aby vám do kon­ce toho­to kusu hud­by Váš zesi­lo­vač před­ve­dl jas­ný a pře­hled­ný zvuk orchestru.

Pří­klad 2: 

Sklad­ba 1: The moon is a har­sh mis­tress
SACD: Rad­ka Tone­ff: Pohád­ky
Poslou­chej­te to na TIDAL

Zde má jít zejmé­na o klid­ný a čis­tý poslech. Inže­ný­ři Maran­t­zu obvykle pou­ží­va­jí proud SACD nebo DSD, ale CD je také dob­rá vol­ba, stej­ně jako sklad­ba na Tidalu. 

Jen kla­vír a žen­ský zpěv. Nahráv­ka je vyni­ka­jí­cí, pro­to­že dostá­vá zpě­vač­ku do stře­du jeviš­tě s vel­mi rea­lis­tic­kou výš­kou a kla­vír je jas­ně umís­těn za ní. Zde může­te zno­vu zkon­t­ro­lo­vat, zda je ste­reo obraz tako­vý, jak je popsá­no, nebo zda máte pro­blémy napří­klad zís­kat pocit pro­sto­ru. Navíc díky vyso­ko­frekvenč­ní­mu obsa­hu žen­ských voká­lů může­te jas­ně zjis­tit, zda je něco pří­liš měk­ké, agre­siv­ní nebo drsné. 

Pokud voká­ly zní správ­ně, váš sys­tém fun­gu­je pod­le filo­zo­fie Marantz.