Mám zesilovač a chtěl bych do něj dostat hudbu z internetu, jaký přístroj k tomu mám zakoupit?

Před­ně si zjis­tě­te, co chce­te pře­hrá­vat; ověř­te, jaký kodek umí Váš pře­hrá­vač využít. 

Pro ADVANCE Acous­tic WTX-500XFTB-01 platí:

Jak je uve­de­no v časo­pi­se Stereo&Video 10/2019 na stra­ně 32: "…Para­dox­ní je, že mno­hem kva­lit­něj­ší for­mát aptX umí vyu­žít pou­ze počí­ta­če a note­boo­ky od Applu, pře­nos­ná zaří­ze­ní aptX nepod­po­ru­jí…" Pokud tedy nemá­te hud­bu pří­mo v AAC (kte­rý je běž­ný napří­klad u služ­by Apple Music), pou­ži­je se ztrá­to­vý kodek SBC, kte­rý má maxi­mál­ní dato­vou pro­pust­nost 352 kbps, bez ohle­du na to, v jakém for­má­tu je hud­ba ulo­že­na (FLAC, WAV, MP3, a jiné).

Pro kodek FLAC, WAV a podob­né pou­žij­te nověj­ší pro­dukt WTX-700 (či XFTB-02) s kode­kem aptX-HD, ani zde však neče­kej­te zázrak, pokud je cha­bé­ho výko­nu BT modul Vaše­ho zdro­jo­vé­ho zaří­ze­ní. Váš tele­fon musí pod­po­ro­vat aptX-HD, jinak je situ­a­ce stej­ná jako výše a pro FLAC se pou­ži­je nej­uni­ver­sál­něj­ší ztrá­to­vý kodek SBC.

Pokud to Váš pří­stroj neu­mí, bude lep­ší zakou­pit stre­a­mer WTX-Microstre­a­mer (nebo zvu­ko­vě kva­lit­něj­ší WTX-Stre­am PRO), kte­rý není závis­lý na Vašem tele­fo­nu. Sám se při­po­ju­je k inter­ne­tu a sám ke stre­a­mo­va­né hud­bě při­stu­pu­je. Tele­fon, či tablet u něj fun­gu­je pou­ze jako hos­ti­tel ovlá­da­cí apli­ka­ce - po navo­le­ní správ­né hud­by může­te tele­fon klid­ně vypnout.