Marantz Series 30

Do čtvrt­ka 24.09.2020 máme exklusiv­ně zapůj­če­ný nád­her­ný set znač­ky Maran­tz řady Pre­mi­um Plus. Jde o dva kom­po­nen­ty Series 30 - Inte­gro­va­ný zesi­lo­vač Model 30 a síťo­vý CD pře­hrá­vač SACD 30n, oba v nád­her­ném Sil­ver-Gold provedení.

Pokud Maran­tz chtěl více zapad­nout "redi­za­j­nem" svých pří­stro­jů mezi ostat­ní hra­na­té znač­ky, tak se mu to moc nepo­ved­lo. Tohle asi úpl­ně snad­no nezkom­bi­nu­je­te tře­ba se zesi­lo­va­čem od Onkya, či BD pře­hrá­va­čem od Yama­hy. Nicmé­ně poda­ři­lo se vytvo­řit moc krás­né pří­stro­je, kte­ré nejen že luxus­ně vypa­da­jí, ale také luxus­ně hrají.

Mají i zají­ma­vé detai­ly, ač nema­jí XLR konek­to­ry, RCA konek­to­ry pro CD mají jinou roz­teč a jsou výraz­ně vět­ší než ostat­ní RCA páry, gra­moko­nek­to­ry jsou zapouzdřeny.

Jsou to dá se říct pří­stro­je doby "poke­nov­ské". Ale i Ken Ishiwat­ta by jis­tě měl radost. Zvuk je vel­mi klid­ný, rych­lý, basy pev­ně ohraničené.

Kdo nevě­ří na digi­tá­ly, tak tady se pře­svěd­čí, že se není čeho bát a že mají čím zaujmout a okouz­lit. O výkon zesi­lo­va­če se sta­ra­jí modu­ly Hypex.

Jed­ná se o dotek HighEn­du v pořád zapla­ti­tel­né hla­di­ně oko­lo 80.000 Kč za přístroj.

Přijď­te se pře­svěd­čit dnes, či zítra.