Kde se na Zbraslavi najíst?

Od té doby co mám na Zbrasla­vi své pra­cov­ní půso­biš­tě, řešil jsem v poled­ne čas­to, co si dám k obědu.

Mož­nos­tí je na Zbrasla­vi hod­ně, ale jsou buď moc dra­hé a nebo neval­né kvality.

Samo­zřej­mě nej­lep­ší je jít (a jed­nou za čas by tam měl zajít kaž­dý milov­ník mexic­ké kuchy­ně) do Barabizny.

Nicmé­ně, pokud tam mají na Vás moc plno, klid­ně pokra­čuj­te uli­cí "U malé řeky" (kdo to tak pojme­no­val? Vždyť jsme hned ved­le Vlta­vy… Tedy pokra­čuj­te tou­to uli­cí dál, hod­ně dál, při­je­de­te kolem krás­né Vily Růže na pro­stran­ství před Kaš­ko­vým diva­dlem, pořád dále - mine­te po pra­vé stra­ně vstup do měst­ské zahra­dy (moc hez­ké mís­to na klid­ný relax), násle­du­je vyni­ka­jí­cí zbraslav­ská vete­ri­na (zele­ný domek) a hned za ní brzděte.

Při­je­de­te k Restau­ra­ci u pří­sta­vu, což sice nezní nijak moc extra, ale výběr z cca 15-ti jídel, 2 polí­vek - vyslo­ve­ně kla­sic­ká čes­ká kuchy­ně. Ceny polí­vek 35 Kč, jídel do 150 Kč, spí­še tak těch 120-130 Kč. Ale veli­ké por­ce a zejmé­na - jíd­la vyni­ka­jí­cí chuti.

Hotel Darwin má hez­ké pro­stře­dí a tan­ko­vou Plzeň, ale jíd­lo je prů­měr, Pacti­um má roz­lehlou zahra­du, zim­ní zahra­du a seces­ní restau­ra­ci, ale jíd­la jsou spí­še draž­ší a kuchy­ně není tak chut­ná jako "U přístavu".

Ješ­tě je chu­ťo­vě fajn na uli­ci Eliš­ky Pře­mys­lov­ny malá po levé stra­ně (doslo­va) zapad­lá "Čín­ská restau­ra­ce" (ačko­li je spí­še Thaj­ská). Jíd­la kolem 100 Kč (nelze zde pla­tit kartou).