ZOO 2020

V pon­dě­lí 21.09.2020 se kona­la jed­nou (z dub­na kvů­li Covi­du) odlo­že­ná mnou dlou­ho oče­ká­va­ná akce. V praž­ském klu­bu Rock Café měl hudeb­ní osla­vu svých 60-tin muzi­kant Hon­za Kolář. A při té pří­le­ži­tos­ti byly na pro­gra­mu tři koncerty. 

1) Hon­za Hrubý s Kuku­lí­nem - napros­to neu­vě­ři­tel­ný hous­lis­ta s vyni­ka­jí­cí muzi­kou - vůbec mne nena­pa­dá co k tomu mám ješ­tě napsat - byl to neu­vě­ři­tel­ný set hud­by, kte­rá umí do divá­ků dostat i emoce.

2) Po cca 10-ti letech od posled­ní­ho kon­cer­tu vystu­po­va­la kape­la ZOO v kom­plet­ní sesta­vě (i s Janem Kalouskem). Na kon­cer­tu nás cca 70 sedí­cích a coko­li kon­zu­mu­jí­cích návštěv­ní­ků dosta­lo veli­ce milou pozor­nost na ces­tu domů - LP "ZOO goes West". Tedy posled­ní vyda­ný nosič kape­ly z roku 92. Prav­da, ješ­tě vyšlo album Good Mor­ding, ale to již bylo v čase pře­měn ZOO a kon­ce aktiv­ní exis­ten­ce kape­ly, čili regu­lér­ní a plné album je pro mne Goes West. Dále k tomu budu po hifi­part­ne­rov­sku pokra­čo­vat níže..

3) Vystou­pi­la veli­ce ener­gic­ká for­ma­ce Dick´o´brass (pták z mědi), kte­rá svou tvor­bou na ZOO nava­zu­je a je s původ­ní kape­lou také pro­po­je­na dvě­ma muzi­kan­ty (jed­ním je sám zpí­va­jí­cí mul­tiin­stru­men­ta­lis­ta Tomáš Neděl­ka). Napros­to vyni­ka­jí­cí (bohu­žel bez bicích poně­kud akus­tic­ká) veli­ce ener­gic­ká hudba.

Moc hez­ký večer na kte­rý budu dlou­ho vzpomínat.

Pokud to něko­mu uteklo, tak 24.10. bude v Pra­ze Dic­kob­rass křtít tře­tí album a ZOO jim k tomu bude předskakovat. 

Nyní dále k LP ZOO goes West..

Dosta­lo se jí čest­né­ho mís­ta v mém stu­diu a lze ji pus­tit (nepro­dám… 🙂 )

Dnes jsem ji nej­pr­ve vypral na naší prač­ce Okki Nok­ki (prv­ní gene­ra­ce). Rád Vám tady vyperu i Vaše LP desky..

Násled­ně se dosta­la pod hrot vlož­ky Gold Note Valo­re Gold osa­ze­né na gra­mo­fo­nu téže znač­ky (model Vasa­ri s exter­ní přes­nou regu­la­cí otá­ček (včet­ně mož­nos­ti přes­né­ho dola­dě­ní dle Vaší sítě)). 

Ten je při­po­jen pří­mo k do dneš­ní­ho dne zapůj­če­né­mu Maran­t­zu Mode­lu 30, tedy skvost­né­mu inte­gro­va­né­mu zesi­lo­va­či s MM, MC Low, MC Mid a MC High vstu­pem. K němu mám při­po­jen náš stu­di­o­vý skvost - repro­sou­sta­vy se zdvo­je­ným zvu­ko­vo­dem - Cast­le Avon 5.

Nu a moc hez­ky to hraje 😀

Jen jsem o tom chtěl napsat, pro­to­že z toho mám radost.. 🙂