Nová služba - test MM gramo - vložek

Od doby co se zabý­vám gra­mo­fo­ny jsem cítil, že by bylo dob­ré, pokud by to šlo - mít mož­nost srov­nat gra­mo­fon­ní vlož­ky. Jak hra­je ta od kon­ku­renč­ní znač­ky? Na více růz­ných gra­mo­fo­nech se to dělat dá, ale kaž­dý je kon­strukč­ně jiný a tak došlo k tomu o čem Vám tu chci nyní napsat.

Mám jeden cel­kem pěk­ný gra­mo­fon - Denon DP-450USB

Výbě­rem a hle­dá­ním jsem dospěl k tomu­to gra­mo­fo­nu a je oprav­du hez­ký a dob­ře udělaný.

Pří­stroj má funkč­ní S-kové ramén­ko s SME odní­ma­tel­ným head­shellem. Tedy mám ve stu­diu aktu­ál­ně 7 MM vlo­žek růz­ných zna­ček a jejich výmě­na na tako­vém gra­mo­fo­nu je vel­mi rych­lá. Všech­ny jsem si pře­dem přes­ně seří­dil pomo­cí sady na seři­zo­vá­ní gra­mo­fo­nu. Nyní tedy mohu pří­pad­né­mu zájem­ci srov­nat růz­né vložky.

Bohu­žel nej­zem úpl­ně ochot­ný tes­to­vat a srov­ná­vat done­se­né vlož­ky s těmi co tu mám - pokud je však bude­te mít v SME head­shellu, pak není pro­blém. Tu neo­cho­tu mys­lím spí­še tak, že bys­te dones­li vlož­ku a já bych ji měl pře­ho­dit do něja­ké­ho mého head­shellu a demon­to­vat při tom něja­kou z mnou již před­na­sta­ve­ných vlo­žek. Lze to, ale budu se xichtit 🙂

Tady jsou - vypa­dá to jak plo­chodráž­ní motor­ky na star­tov­ní čáře..

Zle­va - Clea­rAu­dio Per­fo­remr V2, Orto­fon 2M-Red, Denon (co byla původ­ně v gra­mo­fo­nu DP-450USB), Nagao­ka MP-110, Gold­No­te Vasa­ri Red, MoFi Stu­dio Trac­ker. A budou dal­ší, pokud bude zájem..