Nový gramofon na poslech GN Valore v červené kůži

Nějak od počát­ku naše­ho stu­dia na Zbrasla­vi tu mám k posle­chu gra­mo­fon ital­ské znač­ky Gold­No­te. Model Valo­re 425. Jen­že 🙂 původ­ně mi sem dis­tri­bu­tor (pan Ran­ný - www​.audi​o​ran​ny​.cz) zapůj­čil pro­ve­de­ní z čiré­ho akry­lá­tu. Ten se mi nelí­bil - nesmí se naň sahat (sko­ro) a vím jak jdou Pro-Jec­tu pro­de­je akry­lá­to­vých pro­ve­de­ní. Nejdří­ve byli pro­bar­ve­né do všech mož­ných barev, až nako­nec prak­tic­ky ustou­pi­li i od čiré­ho akrylátu.

Tak jsem si objed­nal a chví­li čekal.

Gra­mo­fon Gold­No­te Valo­re 425 v čer­ve­né kůži. Dělá se ješ­tě bílý a čer­ný. (Fakt to voní kůží 🙂 )

Při­je­la veli­ká kra­bi­ce a v ní množ­ství součástek..

Talíř, řemí­nek, kulič­ka talí­ře, nos­ná hří­del talí­ře, oli­vo­vý olej z prv­ní­ho liso­vá­ní + kapát­ko, AS záva­žíč­ko, dvě záva­žíč­ka ramén­ka, filc na talíř, pár imbu­sů (asi 6), něko­lik šab­lon na nasta­ve­ní, exter­ní kra­bič­ka říze­ní moto­ru včet­ně mož­nos­ti pre­ciz­ně nasta­vit otáč­ky talí­ře a samo­zřej­mě prů­hled­ný kryt gramofonu.

Takhle vypa­dá kra­sa­vec slo­že­ný, leží­cí - hra­jí­cí. Osa­dil jsem vlož­ku pou­ži­tou v zapůj­če­ném akry­lá­to­vém pro­ve­de­ní . Gold­No­te Vasa­ri Gold (MM vlož­ka za 10.000 Kč). Má nád­her­ný zvuk…